20210123_154539.jpg

Over

Onze achtergrond

Praktijk  OODA is opgericht door Denise  Alma.
Denise  Alma is Gedragswetenschapper met specialisatie jeugdzorg. Ze is afgestudeerd in 2013 met bachelor pedagogische wetenschappen en master orthopedagogiek. Denise heeft jarenlange ervaring in de jeugdzorg en het sociaal domein. Ze kent verschillende kanten van het werkveld. Ze heeft kinderen begeleid, behandeling gegeven op het gebied van  verschillende psychiatrische problematiek, dyslexie en andere vraagstukken.Daarnaast was ze werkzaam als casemanager jeugd bij verschillende wijkteams en jeugdteams.
Neem vandaag nog contact met ons op om te zien wat Praktijk OODA voor je kan betekenen.

 
Untitled

AVGPraktijk orthopedagogische ondersteuning Denise Alma (Afgekort: praktijk OODA), gevestigd aan 'T Zuden 11, 9351LA Leek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Contactgegevens:https://www.praktijkooda.nl'T Zuden 11, 9351LA Leek Mobiele nummer: 0631919101Denise Alma is de Functionaris Gegevensbescherming van praktijk OODA. Zij is te bereiken via praktijkooda@outlook.com

Praktijk OODA en AVGEr is sinds mei (jaar)  een nieuwe wet voor het beschermen van persoonsgegevens. Die wet heet de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Alle persoonsgegevens over praktijk OODA haar cliënten, hun ouders en wettelijke vertegenwoordigers vallen onder de AVG. In deze folder staat hoe wij deze persoonsgegevens beschermen.Goed om te weten: Ouders met gezag en of voogd mogen dossiers van jeugdige altijd inzien (tenzij jeugdige  16 jaar of ouder is en geen toestemming daarvoor verleend)Wilt u gegevens van jeugdige laten corrigeren of verwijderen? Dat kan. Laat het praktijk OODA dan weten om het aan te passen. praktijk OODA mag gegevens over de jeugdige niet zomaar overdragen aan anderen. Dat mag alleen als de ouders/voogd toestemming geeft of als een jeugdige ouder dan 16 hier zelf toestemming voor geeft. Als de ondersteuning aan  de jeugdige klaar is, bewaart praktijk OODA het dossier nog 5 jaar. Er zijn uitzonderingen. Door de wet- en regelgeving in de zorg moet OODA  degegevens soms langer bewaren. praktijk OODA mag de volgende gegevens over jeugdigen vijf jaar bewaren:-datum inschrijving-datum uitschrijving -adres.Heeft u vragen? Neem contact op met Praktijk OODA  
Privacy statement praktijk Orthopedagogische Ondersteuning Denise Alma (afgekort praktijk OODA)Dit kopje gaat over uw privacy bij praktijk orthopedagigische ondersteuning Denise Alma(afgekort praktijk OODA)Het eerste deel gaat over de praktijk en uw privacy. Het tweede deel van de informatie gaat over het gebruik van deze website. Heeft u hierover vragen, neem dan vooral contact op.Denise Alma , gedragswetenschapper/orthopedagoog gevestigd te Leek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK ……… /Vestigingsnr. ………hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe D. Alma (praktijk OODA) met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
ToepassingDit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie praktijk OODA  persoonsgegevens verwerkt:-(potentiële) patiënten;-(potentiële) opdrachtgevers en hun betrokken cliënten-bezoekers aan praktijk OODA;-bezoekers van website https://www.ondersteuningorthopedagoogdenisealma.nl-deelnemers aan bijeenkomsten van praktijk OODA;-alle overige personen die met praktijk OODA contact opnemen of van wie praktijk OODA persoonsgegevens verwerkt.
Verwerking gegevens:
Privacy Statement websiteDit is de privacy verklaring van praktijk Orthopedagogische Ondersteuning Denise Alma( afgekort praktijk OODA. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website. Onze verwerkingen vallen onder een vrijstelling en zijn daarom niet separaat aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.Onze praktijk respecteert de privacy van alle patiënten en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens voornamelijk om onze dienstverlening zo soepel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.Verzamelde gegevensIn bepaalde gevallen kan u, voor het gebruik van specifieke diensten op deze website, worden gevraagd om enkele persoonsgegevens in te voeren.
 
 
Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:*het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg;het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen;het (elektronisch) verstrekken van informatie;het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen);het behandelen van geschillen;het doen uitoefenen van accountantscontrole;het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek.verstrekking van gegevens aan derden – zoals zorgverzekeraars – op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen;Ten slotte leggen wij informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag vast (onder andere het gebruikte IP-adres) ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden
De persoonsgegevens zullen door ons alleen worden verstrekt aan:
*Degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling; *Degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden; *Onderzoekers (als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek);zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;Derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft;Anderen, indien:u uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de overdracht en gegevensverwerking, of de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak).

Persoonsgegevens die wij verwerken:Praktijk OODA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of, omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzichtvan de persoonsgegevens die wij verwerken:- Voor- en achternaam- Geslacht- Geboortedatum- Geboorteplaats- Adresgegevens- Telefoonnummer- E-mailadres- IP-adres- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze  website aan te maken, in correspondentie en telefonisch- Locatiegegevens- Gegevens over uw activiteiten op onze website- Bankrekeningnummer.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Praktijk OODA verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:-gegevens verkregen uit gesprekken over verschillende levensgebieden, o.a:-geestelijke gezondheid;-lichamelijke gezondheid-veiligheid-middelengebruik-financiele situatie- ras- godsdienst of levensovertuiging- seksuele leven- strafrechtelijk verleden- *gegevens van personen jonger dan 16 jaar - burgerservicenummer (BSN), naam, adres, geboortedatum, burgerlijke staat- Biometrische gegevens- Genetische gegevens
*Onze website en/of dienst en praktijk heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over jeugdigen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: praktijkooda@outlook.com dan verwijderen wij deze informatie.
Praktijk OODA verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.