pexels-sharon-mccutcheon-1148998.jpg

AVG Privacyverklaring

Privacyverklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Praktijk Orthopedagogische Ondersteuning Denise Alma (Praktijk OODA)

Het borgen van de privacy van onze cliënten is voor de praktijk zeer belangrijk. Iedereen moet zich veilig voelen binnen Praktijk Orthopedagogische Ondersteuning Denise Alma (praktijk OODA) en een goede bescherming van persoonsgegevens is daar een belangrijk onderdeel van. Dit privacystatement gaat in detail in op de verschillende gegevens die door de praktijk verzameld en verwerkt worden:

Gegevensverwerking

Binnen de praktijk worden voor de volgende doeleinden gegevens verzameld:

 1. Het aanmelden van een cliënt voor zorg binnen Praktijk Orthopedagogische Ondersteuning Denise Alma (praktijk OODA)

 2. Het onderhouden van adequaat contact over de voortgang in het behandeltraject.

 3. Het onderhouden van adequaat contact over praktische of administratieve zaken

 4. Het uitvoeren en monitoren van een behandeltraject.

 5. Het uitvoeren en monitoren van een onderzoekstraject (

 6. Het declareren bij de gemeente en andere opdrachtgevers

 7.  Het kunnen verstrekken van opgevraagde gegevens aan

  • Verwijzer

  • Nieuwe hulpverleners

  • Gezaghebbende ouder(s)

8. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen op het gebied van administratie en  bewaartermijn

9. Het behandelen van een klacht of geschil

10. Het laten uitvoeren van een accountantscontrole (indien verplicht gesteld door gemeente)

11. Het voeren van onderling inhoudelijk overleg met medewerkers van Praktijk OODA en haar opdrachtgevers. Hiervoor worden binnen Praktijk OODA de volgende gegevens verzameld:

• NAW-gegevens: voor- en achternaam van de cliënt en zijn of haar ouders/verzorgers, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers, e-mailadressen waar vertrouwelijke informatie naartoe verstuurd mag worden, burgerlijke staat, informatie over gezaghouders cliënt

 • Naam en contactgegevens van de verwijzer van de zorg

 • Persoonlijke informatie (geslacht, gezinssituatie, levensstijl, gedrag en economische situatie)

 • Burger Service Nummer • Indicaties en beschikkingen afgegeven door verwijzer of gemeente

• Gegevens met betrekking tot nationaliteit en/of moedertaal/meertaligheid Denise Alma T: 06 31919101 Praktijk Orthopedagogische Ondersteuning Denise Alma (praktijk OODA) www.praktijkooda.com

• Medische gegevens (zorgverlenershistorie, medische historie, algemene gezondheid)

 • Genetische gegevens

 • Geluids- en beeldopnamen

 • Voortgangsgegevens van het behandeltraject

 • Testresultaten en conclusies uit een onderzoekstraject

 • Behandeldoelen

      

Toestemming

Vanuit de wet en beroepscode bestaat de verplichting om (beide) gezaghebbende ouder(s) toegang te verlenen tot de dossiervorming binnen de praktijk. Informatie uitwisselen met derden, zoals school of andere instanties, gebeurt alleen met toestemming de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) van de cliënt. Gescheiden ouders, die beiden ouderlijk gezag hebben, moeten beiden toestemming geven voor behandeling, het verwerken van persoonsgegevens en voor het opvragen of verstrekken van informatie aan derden.

Indien er in het belang van de behandeling video- en/of geluidsopnames worden gemaakt, wordt conform de beroepscode vooraf toestemming aan de cliënt en zijn of haar wettelijke gezagdragers gevraagd. Is het onvermijdelijk dat bij deze opnames van de cliënt ook beeldopnamen worden gemaakt van andere personen, dan wordt eveneens aan die personen vooraf toestemming gevraagd. Beeld- en geluidsopnames behoren tot het dossier.

Voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar geldt dat zowel de jongere als de gezaghebbende ouder(s) toestemming moeten geven om een onderzoeks- of behandeltraject te kunnen starten. De jongere mag samen met de orthopedagoog bepalen welke informatie met gezaghebbende ouder(s) besproken wordt. Het delen van informatie wordt vooraf altijd met de jongere besproken. Daarbij is een goede en veilige behandeling altijd het uitgangspunt.

Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zichzelf voor behandeling bij de praktijk aanmelden en zelfstandig toestemming geven voor informatie-uitwisseling met derden. Zij kunnen zelf bepalen welke informatie met de ouders besproken wordt. Is een jongere door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) de rechten namens hem of haar uit.

Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet de orthopedagoog het recht om ook zonder toestemming van cliënt en/of gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) informatie aan derden te verstrekken. Er bestaat dan de noodzaak om een hoger liggend doel te dienen. Dat doel is dan de veiligheid van de cliënt of de veiligheid van een ander. Zo is Praktijk Orthopedagogische Ondersteuning Denise Alma net als iedere andere zorgverlener verplicht bij vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld melding te doen bij Veilig Thuis en informatie te verstrekken aan een raadsonderzoeker vanuit de Raad voor de Kinderbescherming.

Privacy

Om een behandeling bij Praktijk Orthopedagogische Ondersteuning Denise Alma te kunnen beginnen en deze goed te kunnen uitvoeren, is het nodig om gegevens van ouder en kind te registreren en verwerken. Alle gegevens over de behandeling worden in de praktijk vastgelegd in een digitaal dossier. Om behandeling bij de gemeente vergoed te kunnen krijgen, geldt er in Nederland volgens de Jeugdwet de identificatieplicht. Deze is bedoeld om fraude te voorkomen. Dit betekent dat de praktijk verplicht is het Burger Service Nummer van cliënten vast te leggen. Dit houdt in dat iedere cliënt zich moet kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs, zodat de identiteit en het BSN gecontroleerd kan worden. Cliëntgegevens (naam, adres, leeftijd enzovoort) die voor het verlenen van hulp in de administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is. Soms is het, voor de goede voortgang van de behandeling, nodig om te overleggen met een andere externe behandelaar. Dit gebeurt uitsluitend met toestemming van de cliënt en anoniem. Geheimhouding en beroepsethiek Praktijk Orthopedagogische Ondersteuning Denise Alma (be)handelt volgens de richtlijnen van de beroepscode voor orthopedagogen van de NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen) en Stichting Kwaiteitsregister Jeugd (SKJ). Geheimhouding en beroepsethiek worden verder gewaarborgd volgens de richtlijnen van de  beroepscode behorend bij de NVO en Stichting kwaliteitsregister jeugd ( SKJ). Daarnaast is de praktijk gehouden aan de WGBO, de Jeugdwet en de Wet Klachtrecht en de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Dossier en bewaartermijn

Vanuit de wet is het verplicht om dossier aan te leggen. In dit digitale cliëntdossier worden cliëntgegevens en voor zover nodig die van het gezin genoteerd. Deze gegevens blijven beperkt tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden van de behandeling en/of onderzoek binnen de praktijk. Cliënten hebben het recht om hun dossier in te zien. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult. Voor inzage van meer gegevens kan een aparte afspraak gemaakt worden. Mocht de cliënt in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kan deze verzoeken een eigen verklaring (eigen mening) aan het dossier toe te voegen. Bij het veranderen van persoonsgegevens dient de praktijk binnen 4 weken op het verzoek te reageren. Cliënten kunnen ook een afschrift ontvangen van het dossier (werkaantekeningen maken geen deel uit van het dossier). Cliënten hebben ook het recht om hun gegevens te laten verwijderen. Dit verzoek kan schriftelijk bij de praktijk ingediend worden, waarna binnen 3 maanden aan het verzoek zal worden voldaan. De praktijk bewaart na afronding van het traject alle verzamelde persoonsgegevens volgens de landelijke richtlijnen onder de Jeugdwet 20 jaar, waarna ze verwijderd en vernietigd worden. Bij minderjarigen geldt dat de bewaartermijn pas ingaat op het 18e levensjaar. Dit betekent dat voor minderjarige cliënten het dossier bewaard wordt tot zij de leeftijd van 38 jaar bereiken.

Bescherming digitale gegevens

Mailverkeer dat met de gemeente of andere verwijzers (zoals huisarts, kinderarts) wordt uitgewisseld, wordt verstuurd via beveiligde mail. Mailverkeer dat vanuit de behandelaar naar de ouder(s)/verzorger(s) gestuurd wordt, wordt enkel gestuurd naar het mailadres dat ouder(s)/verzorger(s) bij aanmelding schriftelijk hebben opgegeven. Dit geldt ook voor de adressen en telefonische gegevens. Computers zijn persoonlijk en zijn middels apparaatversleuteling geheel beveiligd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk Orthopedagogische Ondersteuning Denise Alma gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Bescherming papieren gegevens Papieren waarop persoonsgegevens staan of waar vertrouwelijke informatie met betrekking tot cliënten op staat, worden bewaard in afgesloten ruimtes. Papieren gegevens worden zo veel en zo snel mogelijk digitaal gemaakt en toegevoegd aan het digitale dossier, waarna de papieren vernietigd worden.

Meldplicht datalek

De meldplicht datalekken houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt). Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie of persoon zonder dat dit de bedoeling is geweest van Praktijk Orthopedagogische Ondersteuning Denise Alma. Bij Praktijk Orthopedagogische Ondersteuning Denise Alma  zijn de noodzakelijke maatregelen genomen om te voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen. Wanneer dit toch onverhoopt zou gebeuren, worden betrokken hier direct van op de hoogte gesteld en wordt melding gemaakt bij de AP – meldloket datalekken.

 Klachtrecht

Cliënten met een klacht over de verwerking van de persoonsgegevens kunnen eerst contact met de praktijk, zodat het opgelost kan worden. Mocht er geen passende oplossing geboden worden waar de cliënt of de gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) zich in kan vinden, dan heeft de cliënt het recht een klacht in te dienen bij de Toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie / Functionaris Gegevensbescherming Voor meer informatie over de privacy bij Praktijk Orthopedagogische Ondersteuning Denise Alma kan contact opgenomen worden met de functionaris gegevensbescherming, tevens praktijkhouder: Denise Alma 06-31919101 of mailen praktijkooda@outlook.com

Praktijk OODA is aangesloten bij de geschillencommissie: Er is iets misgegaan: www.erisietsmisgegaan

(dit document is voor het laatst bijgewerkt, d.d. 05-06- 2021).nl